ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW USŁUG
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

 1. OWZU – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usług.
 2. Usługa – oznacza przedmiot Umowy, który ma zostać zrealizowany dla potrzeb Zamawiającego przez Wykonawcę, szczegółowo określony w Umowie.
 3. Wykonawca – oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny, prowadzący działalność gospodarczą, świadczący usługi na rzecz Zamawiającego, na podstawie zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 4. Zamawiający – oznacza ISD Huta Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Kucelińska 22, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136890 z kapitałem zakładowym 1.500.000.000 zł, posiadającą NIP 9491827824, REGON 152074 271, będącą stroną Umowy.
 5. Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę.
 6. Zaproszenie do zawarcia Umowy – oznacza oświadczenie złożone przez Zamawiającego, skierowane do potencjalnych Wykonawców, którego przedmiotem jest zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonania Usługi na rzecz Zamawiającego.
 7. Ofertę – oświadczenie potencjalnego Wykonawcy, określające istotne postanowienia Umowy, której przedmiotem jest wykonanie Usługi na rzecz Zamawiającego.
 8. Umowę – Umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie Usługi na rzecz Zamawiającego, zawartą zarówno w formie pisemnej z podpisami Stron, jak też umowę zawartą w formie oferty/zamówienia, zgodnie z art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 9. Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia bez użycia nadzwyczajnych technicznych i ekonomicznych środków, którego nie dało się uniknąć nawet w wypadku należytej staranności Strony lub Stron, w szczególności wojna, zagrożenie wybuchem wojny, rozruchy, zamieszki ludności, klęski żywiołowe, działania podejmowane przez rząd, działania terrorystyczne, strajki lub inne spory pracownicze (z wyjątkiem sporu, którego zasięg ograniczony jest do Wykonawcy), wypadek, działanie sił natury, burzę, powódź, pożar.
 10. Tajemnice przedsiębiorstwa – informacje poufne przekazywane pomiędzy Stronami w formie pisemnej, ustnej, bądź zapisane na nośniku informacji, odnoszące się do działalności ujawniającej takie informacje Strony – w szczególności techniczne, know-how, organizacyjne, finansowe, prawne i inne mające ekonomiczną wartość, jak i informacje uzyskane jako rezultat analizowania i przetworzenia informacji udostępnionych, niezależnie od sposobu w jaki zostały udostępnione Stronie otrzymującej, lub jakiemukolwiek kontrahentowi lub osobie trzeciej działającej w imieniu Strony otrzymującej, w szczególności informacje dotyczące polityki finansowej Strony, strategii handlowej, cen, programów rozwoju firmy oraz programów operacyjnych, kontraktów i umów zawartych przez Stronę, informacje dotyczące stosowanych przez Stronę zasad wynagradzania, kontakty handlowe, treści zawartych umów, porozumień i korespondencji handlowej, strategie funkcjonowania przedsiębiorstwa, przepływu dokumentów, sposobu zabezpieczenia danych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Zakupu Usług mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych z przedsiębiorcami, których przedmiotem jest wykonanie Usług na rzecz Zamawiającego i stanowią integralną część każdej Umowy.
 2. W przypadku sprzeczności między OWZU a Umową, zastosowanie będą miały w pierwszej kolejności indywidualnie ustalone warunki Umowy.
 3. Zaproszenia do zawarcia Umowy są składane przez Zamawiającego w formie pisemnej oraz za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub ogłoszeń. Wszelkie oświadczenia, oferty, cenniki, materiały promocyjne składane przez Zamawiającego nie są uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ofertą zawarcia umowy jest oświadczenie złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na Zaproszenie do zawarcia Umowy, zawierające istotne postanowienia umowy.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy konieczne jest złożenie przez Strony oświadczeń woli w formie pisemnej. Korespondencja w sprawie warunków umowy może być prowadzona za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przy zakupie usług o wartości do 10 000 zł netto Umowa może zostać również zawarta poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia poprzez systemy sprzedaży udostępnione przez przedsiębiorców w sieci Internet.
 3. Oferta powinna określać wszystkie istotne warunki umowy, tj. m.in.: dokładne dane Stron, precyzyjne określenie zamawianych Usług, ich ilość, rodzaj, proponowany termin i miejsce odbioru, cenę, formę i termin płatności.
 4. Zmiana Umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W braku innych ustaleń, cena wskazana w Umowie obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami) i wszelkie inne opłaty znajdujące zastosowanie do świadczenia Usług.
 2. Faktury Wykonawca przesyła na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. Faktura musi zostać wystawiona zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Nieprawidłowe wystawienie faktury przez Wykonawcę powoduje brak powstania wymagalności roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, nawet jeżeli uzgodniony termin zapłaty już upłynął.
 3. Podstawą do wystawienia faktury jest zgodne z Umową wykonanie Usługi.
 4. Zapłata uzgodnionej ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 5. Za datę zapłaty uważa się złożenie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Dokonanie płatności nie stanowi aktu zrzeczenia się, ani nie powoduje uszczerbku wobec praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub innych przepisów.

V. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zachowując staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez siebie usług zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami.
 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w zależności od charakteru i miejsca wykonywania prac, że:
  1. zatrudnione przez niego osoby posiadają niezbędne kwalifikacje i umiejętności do wykonywania przedmiotu Umowy oraz posiadają aktualne szkolenia, badania i uprawnienia,
  2. zapoznał się z miejscem wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
  3. zapoznał się z warunkami realizacji prac związanymi z koniecznością utrzymania ciągłości pracy jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie, której będą wykonywane prace,
  4. osoby wykonujące Usługę w imieniu Wykonawcy powinny oznakować miejsca i zabezpieczyć urządzenia, na których aktualnie dokonują prac,
  5. będzie się stosował do zasad wynikających ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.,
  6. bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i zasad ruchu obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników i osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy,
  7. osoby, którym Wykonawca powierzył lub zlecił wykonywanie prac na terenie Zamawiającego, będą przez Wykonawcę zobowiązani do segregowania odpadów, wytworzonych podczas wykonywania prac, oraz do ich umieszczania w pojemnikach lub miejscach wskazanych przez Zamawiającego
  8. powyższe uwarunkowania uwzględnił przy składaniu Oferty.
 4. Wykonawca zapewni, w zależności od charakteru i miejsca wykonywania prac, we własnym zakresie i na własny koszt:
  1. środki i sprzęt ochrony osobistej. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby zatrudnione przez niego osoby będąc na terenie zakładu Zamawiającego używały odzieży z wyraźnym logo Wykonawcy,
  2. narzędzia i sprzęt do wykonania prac, w tym środki transportu do przewozu materiałów potrzebnych do wykonania prac, będących w dobrym stanie technicznym i spełniających wymogi powszechnie obowiązującego prawa. Pracownicy wykonujący prace spawalnicze powinni być wyposażeni w kompletne kable spawalnicze lub reduktory, węże i palniki spawalnicze,
  3. wykonywanie niezbędnych do prowadzenia prac podestów i rusztowań oraz niezbędnych do prowadzenia prac pomiarów,
  4. obsługę suwnic remontowych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, jeżeli prace wykonywane są na terenie Zamawiającego, do utrzymywania miejsca pracy w należytym porządku, a w szczególności jest zobowiązany odpowiednio składować sprzęt i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady powstałe w trakcie robót, w tym odpady niebezpieczne w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 6. Wykonawca zobowiązuje się, jeżeli prace wykonywane są na terenie Zamawiającego, do zapobiegania przedostawaniu się używanych substancji niebezpiecznych (np. emulsji, olejów, benzyny, rozpuszczalników, itd.) do kanalizacji lub gruntu. W przypadku przedostania się powyższych substancji niebezpiecznych do kanalizacji lub gruntu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich negatywnych dla środowiska skutków tego zdarzenia.

VI. OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY STRON PRZY REALIZACJI UMOWY

Strony Umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a w szczególności do wzajemnego i niezwłocznego informowania się o okolicznościach i faktach mogących negatywnie oddziaływać na terminowość i jakość robót składających się na przedmiot Umowy.

VII. PRZESTRZEGANIE PRAWA

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek ten dotyczy w szczególności takiego projektowania, konstruowania lub wytwarzania, transportu i montażu, aby spełniały one wszelkie wymogi bezpieczeństwa, normy jakości oraz nie naruszały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska ani praw osób trzecich. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie kary oraz za szkody osobowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm.

VIII. SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA

 1. Termin wykonania Usługi może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu wyłącznie w przypadku wystąpienia Siły wyższej. O chwili rozpoczęcia i ustania okoliczności rozumianych, jako Siła wyższa Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Jeśli Wykonawca lub Zamawiający nie mają możliwości realizacji Umowy zgodnie z jej warunkami z powodów pozostających poza ich kontrolą („Siła wyższa”), żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony w związku z opóźnieniem wykonania lub niewykonaniem Umowy.
 2. Jeśli Wykonawca pozostaje pod wpływem działania Siły wyższej przez okres przekraczający 3 tygodnie, a dalsze wydłużanie terminu realizacji przedmiotu Umowy mogłoby spowodować u Zamawiającego szkodę, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę na podstawie pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane do momentu rozwiązania Umowy.
 3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość Usługi wskazana w Umowie. Odbiory częściowe, wstępne, techniczne, itp. będą przeprowadzane, jeżeli tak ustalono w Umowie.
 4. Z czynności odbioru Usługi zostanie sporządzony przez Strony i podpisany przez uprawnionych przedstawicieli każdej ze Stron protokół odbioru.
 5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru usługi i wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie wad.
 6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie lub wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może według własnego wyboru odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub odstąpić od Umowy.
 7. Po usunięciu wad przez Wykonawcę, zawiadomi on Zamawiającego o nowym terminie odbioru.
 8. Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy należące do niego urządzenia, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzeń należących do Zamawiającego, w czasie, gdy przedmioty te będą znajdować się pod jego kontrolą. Po zakończeniu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu urządzeń w stanie niepogorszonym, jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

IX. STANDARDY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUG

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości materiałów użytych przy wykonywaniu Usługi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do sprawdzenia, czy materiały wykazują uzgodnione właściwości i czy nadają się do użytku wskazanego w Umowie lub użytku zwyczajowo przyjętego dla materiałów tego rodzaju. Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości zgodnie z rodzajem i znaczeniem towarów i najlepszą dostępną wiedzą w zakresie właściwości materiałów.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego jej wykonania.
 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej na jeden dzień przed dniem odbioru końcowego, wszelkie certyfikaty, atesty, świadectwa zgodności, etc. dotyczące materiałów użytych przy realizacji Usługi.
 4. W przypadku, gdy podczas wykonywania usługi na terenie Zamawiającego Wykonawca spowoduje szkodę, Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznego naprawienia. Brak odpowiednich działań ze strony Wykonawcy jest podstawą do jednostronnego rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze spowodowaną szkodą.

X. ZASADY RUCHU NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Jeżeli prace są wykonywane na terenie Zamawiającego, to Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu osobowego i środków transportowych na terenach Zamawiającego objętych zintegrowanym systemem informatycznym kontroli dostępu osób i identyfikacji pojazdów na bramach wjazdowo-wyjazdowych według poniższych zasad:

 1. pracownicy Wykonawcy mają prawo wejścia na teren Zamawiającego wyłącznie na podstawie przepustek tymczasowych w formie karty zbliżeniowej (plastikowej). Przepustka tymczasowa ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, na podstawie, którego można ustalić tożsamość.
 2. zakończenie prac remontowych przez Wykonawcę jest równoważne z utratą ważności przepustki.
  W terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca jest zobowiązany zwrócić przepustki Zamawiającemu.
  W przypadku utraty lub nie zwrócenia przepustki tymczasowej w określonym terminie Wykonawca zapłaci karę umowna w kwocie 50 (pięćdziesięciu) zł za każdą niezwróconą przepustkę, dokonując przelewu stosownej kwoty na konto Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
 3. każdy przypadek związany z utratą karty lub zniszczeniem przepustki należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

XI. INFORMACJE POUFNE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strony postanawiają zobowiązać się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczących drugiej Strony, jak i do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu ochronę tych informacji w zakresie ich gromadzenia, przechowywania i przekazywania.
 2. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji o charakterze poufnym oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Strona udostępnia swoim pracownikom informacje poufne oraz stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczące drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla wykonania przedmiotu Umowy. Osoby, którym udostępniono te informacje składają oświadczenia o zachowaniu tajemnicy na drukach wg wzoru określonego przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Ponadto, Strona na pisemne żądanie drugiej ze Stron, zobowiązana jest bezzwłocznie zwrócić wszelkie dokumenty lub inne nośniki zawierające informacje niejawne wraz z ich wszystkimi kopiami.
 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, będzie wiązało Strony przez cały okres obowiązywania Umowy, jak również po jej zakończeniu.
 4. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w punktach: 1, 2, 3 powyżej, Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem informacji na zasadach określonych w szczególności w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
  1. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień OWZU,
  2. muszą być ujawnione na podstawie stosownych przepisów na żądanie organów państwa uprawnionych do tego,
  3. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność ujawnienia informacji poufnych Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego, w celu wspólnego określenia zakresu ujawnianych informacji, o ile nie będzie to stanowiło naruszenia obowiązującego prawa.

XII. CESJA

Wszelkie wierzytelności i związane z nimi roszczenia uboczne wynikające z Umowy nie podlegają cesji (przelewowi) na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika wierzytelności.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

 1. Jeżeli w Umowie nie określono inaczej, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy. Przedmiot i warunki gwarancji określa dokument gwarancji, który Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu.
 2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń po upływie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed ich upływem. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, przy zastosowaniu faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

XIV. KARY UMOWNE

 1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) umówionego wynagrodzenia brutto, tj. wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT), za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu Umowy lub usunięcie wad. Tak ustalona kara umowna nie może przekraczać 15% (piętnastu procent) umówionego wynagrodzenia brutto.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) umówionego wynagrodzenia brutto, tj. wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Jeżeli zapłacona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kary umownej.
 4. Kary umowne będą płacone w ciągu 14 (czternastu) dni od wysłania prawidłowo wystawionej noty księgowej lub wezwania. Kara umowna może być również potrącona z wynagrodzeniem Wykonawcy.

XV. PODSTAWY I TRYB ODSTĄPIENIA, ROZWIĄZANIA, ZAWIESZENIA LUB OGRANICZENIA ZAKRESU UMOWY

 1. Zamawiający ma prawo do:
  1. odstąpienia od Umowy w przypadku powstania u Zamawiającego sytuacji ekonomiczno-finansowej, powodującej ograniczenie zakupu Usług, a Wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy;
  2. zawieszenia wykonywania prac określonych w Umowie z przyczyn ekonomiczno-finansowych powstałych u Zamawiającego, bez możliwości dochodzenia odszkodowań przez Wykonawcę z tego tytułu.
   Nie wyklucza to pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów nabycia materiałów w ramach już zrealizowanej usługi.
 2. Wszelkie oświadczenia zmierzające do odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania bądź zawieszenia jej wykonywania winny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne Strony załatwiać będą ugodowo, a w ostateczności powstałe spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, lub Sąd Okręgowy w Katowicach, odpowiednio w zależności od wartości przedmiotu sporu.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.