ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22;
tel. kontakt.:  34 323 8282 ;   34 323 8451 ;

oferuje Państwu do sprzedaży złom jn. oraz zaprasza do składania ofert jego zakupu:

I. złom żeliwny (w postaci niewsadowej) – walce żeliwne (14 szt.) jn. w ilości 347,80 Mg

długość  beczki  walca  3600 mm,  długość  całkowita  6350 mm
Lp.    Nr walca    Walec klatki    Ciężar teoretyczny [Mg]    Budowa    d [mm]
1.    12689    wykańczająca    37,0    dwuwarstwowy    1003,65   
2.    115079    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,17       
3.    120783    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,02       
4.    130053    wykańczająca    23,1    dwuwarstwowy    924,21       
5.    134748    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    924,86       
6.    134749    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    924,87       
7.    137076    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,16       
8.    137079    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,45       
9.    140066    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,57       
10.    120782    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,42       
11.    120784    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,20       
12.    137077    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    925,24       
13.    137078    wykańczająca    23,2    dwuwarstwowy    924,64       

długość  beczki  walca  3600 mm,  długość  całkowita  7440 mm
Lp.    Nr walca    Walec klatki    Ciężar teoretyczny [Mg]    Budowa    d [mm]
14.    152626      wstępna    32,5    dwuwarstwowy    1029,00

Ciężar teoretyczny razem  /poz.1.÷14./ :      347,80 Mg
W załączeniu, poniżej przedstawiamy skład chemiczny dla 14 szt.  w/w złomowych walców.

II. złom żeliwny w gat. P10 – zużyte klocki hamulcowe kolejowe  w ilości ok. 4,00 Mg

ciężar 1 szt. – ok. 6+10 kg

Szczegółowych  informacji  nt  powyższego  złomu  (w godz. 700 do 1400  od  poniedziałku  do  piątku) udzielą  pracownicy  n/Huty:

Nasze warunki sprzedaży:       

 1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie (we wzajemnie uzgodnionym  terminie z w/w pracownikami n/Huty);
  dopuszczamy możliwość udostępnienia klientom oferowanego do sprzedaży towaru,  na miejscu w n/Hucie w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;                     ٪
 2. oferta zakupu winna zawierać:
  • dokładne określenie oferenta (nazwa i adres firmy oraz nr NIP), 
  • propozycję ceny zakupu netto zł/Mg  dla złomu z pkt. I.
  • propozycję ceny zakupu netto zł/Mg dla złomu z pkt. II.;
  • kopię zezwolenia na zbieranie i/lub odzysk oraz zezwolenie na transport ww. materiału, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez odbiorcę złomu /data i podpis/;
  • akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży,            
  • W/deklarację, że Państwa Firma posiada status podatnika VAT czynnego,
  • nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
 3. forma  zapłaty za towar - przedpłata;  całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem przez klienta z Huty, w sposób uzgodniony z Działem Handlowym;
 4. odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie, po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
 5. transport towaru  organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
 6. załadunek złomu żeliwnego–walce żeliwne i złomu żeliwnego–klocki hamulcowe w gestii jednostek org. n/Huty zgłaszających złom do sprzedaży;
 7. pojazd klienta odkryty, dostosowany do załadunku  i istniejących warunków załadunku towaru w poszczególnych Wydz. n/Huty, a także dostosowany do specyfiki przewozu tego złomu ;
 8. niezbędne wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenia (w tym stojaki) do przewozu walców żeliwnych zapewnia klient;
 9. sprzedaż złomu żeliwnego-walce żeliwne nastąpi wg ich ciężaru teoretycznego, zg. z pkt. I. ppkt 1.÷14.;
  sprzedaż złomu żeliwnego–klocki hamulcowe nastąpi wg ciężaru rzeczywistego;
  tarowanie pojazdu oraz ważenie pojazdu ze złomem żeliw.–klocki hamulc. odbędzie się na zalegalizowanej   wadze samochodowej n/Huty w rejonie WBG;
 10. oferowany towar nie podlega reklamacji;
 11. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zakupie złomu przez podatnika podatku VAT czynnego, podatek VAT rozlicza nabywca złomu;  
 12. oferty prosimy składać do dnia  5 lipca 2018r.;
 13. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu netto  zł/Mg /zg. z pkt. 2) n/oferty/ i zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
 14. o wyborze przez Hutę oferty, zawiadomimy tylko tego oferenta, którego oferta zakupu została wybrana; 
 15. towar winien być odebrany po zawiadomieniu przez Hutę o wyborze oferty, we wzajemnie uzgodnionym  terminie, odpowiednio jn.: 
  1. złom żeliwny-walce żeliwne – nie później niż do 24 sierpnia 2018r.,
  2. złom żeliwny-zużyte klocki hamulcowe kolejowe - w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Hutę;
 16. w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
 17. sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania ceny zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu, w siedzibie sprzedającego  tj. do Kancelarii Głównej Huty w Budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres:
ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o. ;  ul. Kucelińska 22 ;  42-207 Częstochowa ,
do dnia 5 lipca 2018r. do godz. 14:00

Zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:

 1. nazwa i adres sprzedającego (tj. n/Huty),
 2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego, na zakup złomu z Huty”,
 3. napis: „Oferty nie otwierać do dnia 06.07.2018r. do godz. 11:00 ”.
 4. identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres oferenta.

Oferta winna być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty.
W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa sprawę prowadzi Grażyna Teper tel. kontakt. 34 323 84 51

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.