ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22;
tel. kontakt.:  34 323 8282; 34 323 8451 oferuje Państwu do sprzedaży złom jn. i zaprasza do składania ofert  jego  zakupu:

Szczegółowych informacji nt wyżej wymienionego złomu (w godz. 700 do 1400 od powiedz. do piątku) udzieli pracownik n/Huty,

Nasze warunki sprzedaży:       

  1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w  Hucie we wzajemnie uzgodnionym terminie z pracownikiem n/Huty, jw.; dopuszczamy możliwość udostępnienia klientom oferowanego do sprzedaży towaru, na miejscu w n/Hucie w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
  2. oferowane do sprzedaży złomowe kadzie, mogą posiadać na spodzie niewielkie ilości skrzepów żużla;
  3. oferta zakupu winna zawierać:
    • dokładne określenie oferenta (nazwa i adres firmy oraz nr NIP), 
    • oferowaną cenę zakupu netto zł/Mg ,
    • kopię zezwolenia na zbieranie i/lub odzysk oraz zezwolenie na transport ww. materiału, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nabywcę (odbiorcę) złomu tj. naszego klienta /data i podpis/;
    • akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży,
    • W/deklarację, że Państwa Firma posiada status podatnika VAT czynnego,
    • nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
  4. forma  zapłaty: przedpłata;
    całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem przez klienta z n/Huty, w sposób uzgodniony z Działem Handlowym;
  5. każdorazowo odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie, po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
  6. transport towaru  organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
  7. załadunek towaru w gestii  n/Huty (jedn. org. zgłaszającej złom żeliwny do sprzedaży);        
  8. samochód klienta odkryty, dostosowany do załadunku suwnicą i istniejących warunków załadunku  towaru  w w/w Oddziale  n/Huty, a także dostosowany do specyfiki przewozu  tego złomu żeliwnego;
  9. niezbędne wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenia do przewozu kadzi żużlowych zapewnia klient;
  10. oferowany towar nie podlega reklamacji;
  11. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zakupie złomu przez podatnika podatku VAT czynnego,   podatek VAT rozlicza nabywca złomu;  
  12. oferty prosimy składać do dnia 8 maja 2017r.;                                        ٪
  13. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu netto  zł/Mg (zg z pkt. 3) n/oferty) i zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
  14. o wyborze przez Hutę oferty, zawiadomimy tylko tego oferenta, którego oferta zakupu została wybrana; 
  15. towar winien być odebrany przez nabywcę w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez n/Hutę o wyborze oferty;
  16. w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
  17. sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania ceny zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu, w siedzibie sprzedającego  tj. do Kancelarii Głównej Huty w Budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres :

ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.
ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa

do dnia 8 maja 2017r. do godz. 14:00

Zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:

  1. nazwa i adres sprzedającego (tj. n/Huty),
  2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego, na zakup złomu żeliwnego z Huty”,
  3. napis: „Oferty nie otwierać do dnia 09.05.2017r. do godz. 1000 ”.
  4. identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres oferenta.

Oferta winna być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty.

W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa sprawę prowadzi Grażyna Teper tel. kontakt. 34 323 84 51

 


ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22; tel. kontakt.: 34 323 8282;  34 323 8451;
oferuje Państwu do sprzedaży materiały i części, nieużywane oraz zaprasza do składania ofert ich zakupu.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż zbędnych w Hucie zapasów magazynowych, w kategoriach jn. :

Asortyment sprzedaży określony został szczegółowo w załączonych do niniejszej oferty „Wykazach materiałów i części”, zgodnie z poniższym:

Szczegółowych  informacji  (w godz. 7:00 do 14:00  od poniedziałku do piątku) udzieli upoważniony do kontaktu z oferentami pracownik Działu Zakupów i Dostaw, Artur Dróżdż – Kierownik Magazynu - pod nr telefonu 34 323 8795; kom. 600 367 358

Nasze warunki sprzedaży:  

  1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie, we wzajemnie uzgodnionym  terminie  z w/w pracownikiem Działu Zakupów i Dostaw;
    udostępniamy klientom oferowany do sprzedaży towar, w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
    sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad ukrytych materiału;
  2. forma zapłaty: gotówka lub przedpłata;
  3. całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem przez klienta z n/Huty, w sposób uzgodniony z pracownikiem Działu Handlowego pod nr telef. 34 323 8451;
  4. oferta zakupu winna zawierać:
    1. dokładne określenie oferenta (imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwa firmy i adres firmy oraz nr NIP), 
    2. propozycję w zakresie :
      • nazwy materiału i jego ilości zakupu,
      • ceny jednostkowej zakupu (netto) - oddzielnie dla każdego materiału, zg. z określoną w wykazie jednostką miary),
    3. akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży;
    4. nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
    5. oświadczenie oferenta: „Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny i jakość sprzedawanego towaru i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego”.
  5. dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne materiały wymienione w załącznikach do niniejszej oferty;
  6. do cen sprzedaży netto doliczany będzie podatek VAT według właściwej stawki podatku;
  7. odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie, po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
  8. transport towaru  organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
  9. załadunek towaru w gestii klienta;
    towar wymagający załadunku suwnicą, w gestii Huty;
  10. rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona;
  11. oferowany towar nie podlega reklamacji;
  12. oferty prosimy składać do dnia 03.03.2017r.;
  13. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który złoży ofertę najkorzystniejszą tj. zadeklaruje zakup całości lub największej części oferowanego towaru i zaoferuje najwyższe ceny zakupu      (oddzielnie dla każdego materiału)  oraz  zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
  14. o wyborze przez Hutę oferty zawiadomimy tylko tego oferenta (oferentów), którego oferta zakupu została wybrana,
  15. towar powinien być odebrany w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Hutę o wyborze oferty,
  16. termin związania ofertą: 30 dni ;
  17. w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
  18. sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania cen zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu, w siedzibie przedającego  tj. do Kancelarii Głównej Huty w Budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres:
ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.;  ul. Kucelińska 22; 42-207 Częstochowa ,
do dnia 03.03.2017r. do godz. 1400  (liczy się data i godzina wpływu oferty do Huty).

Zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:

  1. nazwa i adres sprzedającego (n/Huty),
  2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego, na zakup zbędnych zapasów magazynowych Huty”,
  3. napis: „Oferty nie otwierać do dnia 06.03.2017r. do godz. 10:00 ”.
  4. imię I nazwisko oraz adres oferenta;
    dla firm: identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres (siedzibę) oferenta.

Oferta winna być podpisana;
dla firm:  wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty/opakowania.

W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa sprawę prowadzi Grażyna Teper; tel. kontakt. 34 323 8451
 

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.