ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie /42-207/, ul. Kucelińska 22;
tel. kontakt.:  34 323 8282 ;   34 323 8451 ;
oferuje Państwu do sprzedaży zbędny w Hucie materiał jn. i zaprasza do składania ofert jego zakupu:
nazwa materiału                                    ilość  ok.
GRUZ  GRAFITOWY  ze  zużytych  elektrod  grafitowych              30,00 Mg
W/w ilość gruzu grafit. przeznaczona do sprzedaży może ulec zmianie.
Oferowany do sprzedaży materiał znajduje się na terenie Zakładu Stalownia n/Huty i składowany jest luzem na hali lejniczej.
W znacznej części towar jest w postaci kawałków o parametrach j/n.:
        -  długości         od 0,5 m ÷ 1,5 m ;   
        -  średnicy        406 ÷ 610 mm ;   
        -  wadze        ok. 50 ÷ 900 kg  /1 element/ .
Szczegółowych informacji (w godz. od  600 ÷ 1400 od  poniedziałku do piątku)  udzielą n/w pracownicy
Z-du Stalownia-Oddział Produkcji Metalurgicznej (ZP1):
-   Patysiak Tomasz  pod nr tel.  34 323 7697,  34 323 8410;
-   Koperek Tomasz  pod nr tel.  34 323 7334
Nasze warunki sprzedaży :
                  
1)   złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie, we wzajemnie uzgodnionym  terminie z pracownikiem w/w Oddz. Produkcji Metalurgicznej;
 dopuszczamy możliwość udostępnienia klientom oferowanego do sprzedaży towaru,  na miejscu  w Zakładzie Stalownia, w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
2)   posiadanie zezwolenia na zakupywany gruz grafitowy ze zużytych elektrod grafitowych, zaliczany
      do grupy odpadów innych niż niebezpieczne dla środowiska, z kodem odpadu 10 02 99.
3)   oferta zakupu winna zawierać:
•    dokładne określenie oferenta (nazwa i adres firmy oraz nr NIP); 
•    oferowaną cenę zakupu netto zł/Mg;
•    kopię zezwolenia na zbieranie i/lub odzysk oraz zezwolenie na transport w/w materiału, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nabywcę/odbiorcę gruzu /data i podpis/;
•    akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży;
•    nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
4)   forma zapłaty: przedpłata; całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem przez klienta z n/Huty;
5)   odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie, po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
6)   transport towaru organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
7)   wymagany samochód klienta - dostosowany do załadunku wózkiem widłowym lub Fuchsem;
8)   załadunek towaru w organizuje ZP1;
9)   tarowanie pojazdu oraz ważenie pojazdu z towarem, odbędzie się na zalegalizowanej wadze    samochodowej n/Huty, w rejonie Z-du WBG;
10)   do ceny sprzedaży netto towaru doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%;
11)   oferowany towar nie podlega reklamacji;
12)   oferty prosimy składać  do dnia 6 lutego 2019r.;
 13)   pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który złoży ofertę najkorzystniejszą tj. zadeklaruje zakup całości towaru po najwyższej cenie netto zł/Mg i zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
 14)   o wyborze przez Hutę oferty zawiadomimy tylko tego oferenta, którego oferta zakupu została wybrana;
 15)   towar winien być odebrany przez klienta w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez n/Hutę o wyborze oferty;
 16)   w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
17)   sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania ceny zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych;
18)  tryb, termin i miejsce złożenia oferty:
•    ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu, w siedzibie Spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres :
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.;  ul. Kucelińska 22 ;  42-207 Częstochowa ;
•    do dnia 06.02.2019r. do godz. 1400 ;
•    zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:
1.    nazwa i adres sprzedającego (n/Huty);
2.    napis: „Oferta dla Działu Handlowego na zakup gruzu grafitowego z Huty”;
3.    napis: „Oferty nie otwierać do dnia 07.02.2019r.  do godz. 1000”;
4.    identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres oferenta;
•    oferta winna być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty.

W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa                    
sprawę prowadzi Grażyna Teper tel. kontakt. 34 323 84 51

_______________________________________________________________________

 

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22  oferuje do dzierżawy pomieszczenie o powierzchni 36,5 m2 w budynku szatni i łaźni Zakładu Walcowni Blach  Grubych z przeznaczeniem na kiosk spożywczy.

Pomieszczenie można oglądać w godz. 9.00-12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele spółki pod nr  tel. (34) 323 71 04, 323 78 50.

Ofertę prosimy składać w siedzibie spółki tj. do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  (pok. nr 005) lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa z dopiskiem „Oferta na dzierżawę kiosku” .

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.