ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22; tel. kontakt.:  34 323 8282 ;   34 323 8451 ;
oferuje Państwu do sprzedaży zbędny w Hucie materiał jn. i zaprasza do składania ofert jego zakupu:

GRUZ GRAFITOWY ze zużytych elektrod  grafitowych - ok. 25,00 Mg

Podana ilość może ulec zmianie.

Oferowany do sprzedaży materiał znajduje się na terenie Wydziału Stalownia n/Huty i składowany jest luzem na hali lejniczej.
W znacznej części towar jest w postaci kawałków o parametrach j/n.:

Szczegółowych informacji (w godz. od  600 ÷ 1400 od  poniedziałku do piątku)  udzielą n/w pracownicy Oddziału Produkcji Metalurgicznej (Z11):

Nasze warunki sprzedaży:     

 1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie, we wzajemnie uzgodnionym  terminie z pracownikiem w/w Oddz. Produkcji Metalurgicznej;
  dopuszczamy możliwość udostępnienia klientom oferowanego do sprzedaży towaru,  na miejscu  w Wydziale Stalownia, w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
 2. posiadanie zezwolenia na zakupywany gruz grafitowy ze zużytych elektrod grafitowych, zaliczany do grupy odpadów innych niż niebezpieczne dla środowiska, z kodem odpadu 10 02 99.
 3. oferta zakupu winna zawierać:
  • dokładne określenie oferenta (nazwa i adres firmy oraz nr NIP); 
  • oferowaną cenę zakupu netto zł/Mg;
  • kopię zezwolenia na zbieranie i/lub odzysk oraz zezwolenie na transport w/w materiału, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nabywcę/odbiorcę gruzu /data i podpis/;
  • akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży;
  • nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
 4. forma zapłaty: przedpłata;  całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem  przez klienta z n/Huty;
 5. odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie,  po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
 6. transport towaru organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
 7. wymagany samochód klienta - dostosowany do załadunku wózkiem widłowym;
 8. załadunek towaru w gestii Z11;
 9. tarowanie pojazdu oraz ważenie pojazdu z towarem odbędzie się na zalegalizowanej  wadze samochodowej n/Huty;
 10. do ceny sprzedaży netto towaru doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%;
 11. oferowany towar nie podlega reklamacji;
 12. oferty prosimy składać  do dnia 15 stycznia 2018r.;
 13. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który złoży ofertę najkorzystniejszą tj. zadeklaruje zakup całości  towaru po najwyższej cenie netto zł/Mg i zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
 14. o wyborze przez Hutę oferty zawiadomimy tylko tego oferenta, którego oferta zakupu została wybrana;
 15. towar winien być odebrany przez klienta w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez n/Hutę o wyborze oferty;
 16. w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
 17. sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania ceny zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych;
 18. tryb, termin i miejsce złożenia oferty:
  • ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. ;  ul. Kucelińska 22 ;  42-207 Częstochowa ;
  • do dnia 15.01.2018r. do godz. 1400 ;
  • zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:
   1. nazwa i adres sprzedającego (n/Huty);
   2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego na zakup gruzu grafitowego z Huty”;
   3. napis: „Oferty nie otwierać do dnia 16.01.2018r.  do godz. 1000”;
   4. identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres oferenta;
  • oferta winna być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty.

W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa sprawę prowadzi Grażyna Teper - tel. kontakt. 34 323 84 51
 

  


ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22; tel. kontakt.: 34 323 8282;  34 323 8451;
oferuje Państwu do sprzedaży materiały i części, nieużywane oraz zaprasza do składania ofert ich zakupu.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż zbędnych w Hucie zapasów magazynowych, w kategoriach jn. :

Asortyment sprzedaży określony został szczegółowo w załączonych do niniejszej oferty „Wykazach materiałów i części”, zgodnie z poniższym:

Szczegółowych  informacji  (w godz. 7:00 do 14:00  od poniedziałku do piątku) udzieli upoważniony do kontaktu z oferentami pracownik Działu Zakupów i Dostaw, Artur Dróżdż – Kierownik Magazynu - pod nr telefonu 34 323 8795; kom. 600 367 358

Nasze warunki sprzedaży:  

 1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie, we wzajemnie uzgodnionym  terminie  z w/w pracownikiem Działu Zakupów i Dostaw;
  udostępniamy klientom oferowany do sprzedaży towar, w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
  sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad ukrytych materiału;
 2. forma zapłaty: gotówka lub przedpłata;
 3. całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem przez klienta z n/Huty, w sposób uzgodniony z pracownikiem Działu Handlowego pod nr telef. 34 323 8451;
 4. oferta zakupu winna zawierać:
  1. dokładne określenie oferenta (imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwa firmy i adres firmy oraz nr NIP), 
  2. propozycję w zakresie :
   • nazwy materiału i jego ilości zakupu,
   • ceny jednostkowej zakupu (netto) - oddzielnie dla każdego materiału, zg. z określoną w wykazie jednostką miary),
  3. akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży;
  4. nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;
  5. oświadczenie oferenta: „Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny i jakość sprzedawanego towaru i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego”.
 5. dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne materiały wymienione w załącznikach do niniejszej oferty;
 6. do cen sprzedaży netto doliczany będzie podatek VAT według właściwej stawki podatku;
 7. odbiór towaru we wzajemnie uzgodnionym terminie, po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
 8. transport towaru  organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
 9. załadunek towaru w gestii klienta;
  towar wymagający załadunku suwnicą, w gestii Huty;
 10. rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona;
 11. oferowany towar nie podlega reklamacji;
 12. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który złoży ofertę najkorzystniejszą tj. zadeklaruje zakup całości lub największej części oferowanego towaru i zaoferuje najwyższe ceny zakupu      (oddzielnie dla każdego materiału)  oraz  zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
 13. o wyborze przez Hutę oferty zawiadomimy tylko tego oferenta (oferentów), którego oferta zakupu została wybrana,
 14. towar powinien być odebrany w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Hutę o wyborze oferty,
 15. termin związania ofertą: 30 dni ;
 16. sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania cen zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru ofert, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w nieprzejrzystym opakowaniu, w siedzibie przedającego  tj. do Kancelarii Głównej Huty w Budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa (pok. nr 005) lub przesłać na adres:
ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.;  ul. Kucelińska 22; 42-207 Częstochowa.

Zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:

 1. nazwa i adres sprzedającego (n/Huty),
 2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego, na zakup zbędnych zapasów magazynowych Huty”,
 3. imię I nazwisko oraz adres oferenta;
  dla firm: identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres (siedzibę) oferenta.

Oferta winna być podpisana;
dla firm:  wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.
 

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.