ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22;
tel. kontakt.:  34 323 8282;   34 323 8451;

oferuje Państwu do sprzedaży zbędny w Hucie zużyty sprzęt elektroniczny w postaci jn. i zaprasza do składania ofert zakupu na niniejsze odpady elektroniczne:

Obecnie posiadamy ok. 4 Mg w/w odpadów elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży.
Podana ilość może ulec zwiększeniu do czasu ostatecznego odbioru odpadów.
Oferowany do sprzedaży towar znajduje się w Budynku Centrali Telefonicznej n/Huty, zlokalizowanym przy ul. Koksowej 2.
Pytania w zakresie w/w towaru, sformułowane na piśmie, należy kierować drogą elektroniczną do osoby i na adres j/n.:

Nasze warunki sprzedaży:
                  

 1. złożenie oferty zakupu po obejrzeniu towaru w Hucie, we wzajemnie uzgodnionym  terminie z w/w przedstawicielem Działu IT  n/Huty;
  dopuszczamy możliwość udostępnienia klientom oferowanego do sprzedaży towaru,  na miejscu  w Hucie, w celu sprawdzenia go w swoim zakresie, przed złożeniem oferty zakupu;
 2. oferta na zakup odpadów elektronicznych winna zawierać:
  • dokładne określenie oferenta (nazwa i adres firmy oraz nr NIP); 
  • oferowaną cenę zakupu netto zł/kg  (należy podać tylko jedną, uśrednioną cenę na całość towaru);
  • kopie  decyzji  środowiskowych  na  gospodarowanie  odpadem o kodzie 16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, oraz zezwolenie na transport w/w odpadu;kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez nabywcę (odbiorcę)  odpadu  /data i podpis/;
  • kopie uprawnień potwierdzających spełnienie wymagań zgodnych z Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym;
  • W/deklarację, że Państwa Firma posiada status podatnika VAT czynnego,         
  • akceptację wszystkich naszych warunków sprzedaży;
  • nr telefonu kontaktowego do ewentualnych uzgodnień lub negocjacji ceny;   
 3. forma zapłaty: przedpłata;
  całkowita zapłata winna być uregulowana nie później niż w dniu odbioru towaru, przed jego wywozem  przez klienta z n/Huty;
 4. odbiór towaru po wpływie pieniędzy na konto n/Huty;
 5. transport towaru oraz załadunek towaru organizuje oraz jego koszt ponosi kupujący;
 6. tarowanie pojazdu oraz ważenie pojazdu z towarem odbędzie się na zalegalizowanej wadze samochodowej n/Huty;
 7. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zakupie przedmiotowego odpadu przez podatnika   podatku VAT czynnego, podatek VAT rozlicza nabywca niniejszego odpadu;  
 8. oferowany towar nie podlega reklamacji;
 9. oferty prosimy składać  do dnia 15 czerwca 2018r.;
 10. pierwszeństwo przy zakupie ma oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu netto zł/kg  [ zg. z pkt. 2) n/oferty ] i zadeklaruje odbiór całości oferowanego do sprzedaży towaru  oraz zaakceptuje wszystkie n/warunki sprzedaży;
 11. o wyborze przez Hutę oferty zawiadomimy tylko tego oferenta, którego oferta zakupu została wybrana;
 12. towar winien być odebrany po zawiadomieniu przez n/Hutę o wyborze oferty, we wzajemnie  uzgodnionym  terminie, ale nie później niż do 22 czerwca 2018r.;
 13. w przypadku nie dotrzymania w/w warunków sprzedaży zmuszeni będziemy dokonać wyboru innej oferty;
 14.  sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego negocjowania ceny zakupu, zmiany ilości towaru przeznaczonego do sprzedaży, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty albo jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych;
 15. tryb, termin i miejsce złożenia oferty:
  • ofertę zakupu należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie (w nienaruszonym, nieprzejrzystym opakowaniu), do Kancelarii Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa  (pok. nr 005) lub przesłać na adres :
   ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. ;  ul. Kucelińska 22 ;  42-207 Częstochowa ;
   do dnia 15.06.2018r. do godz. 1400   (liczy się data i godzina wpływu oferty do Huty);
  • zaklejona koperta, w której znajduje się oferta, musi być oznaczona w sposób następujący:
   1. nazwa i adres sprzedającego (n/Huty);
   2. napis: „Oferta dla Działu Handlowego na zakup odpadów elektronicznych z Huty”;
   3. napis: „Oferty nie otwierać do dnia 16.06.2018r.  do godz. 1000”;
   4. identyfikator w postaci pieczęci firmowej zawierającej nazwę i adres oferenta;
  • oferta winna być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby należycie upoważnione (wraz z imienną pieczątką) do jej podpisania, które to osoby reprezentują firmę.
  • oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania koperty.

W Dziale Handlowym ISD Huta Częstochowa sprawę prowadzi Grażyna Teper tel. kontakt.  34/ 323 84 51


 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.