ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

OGÓLNE  WARUNKI  ZAKUPU TOWARÓW I  USŁUG PRZEZ SERWIS WWW.SE.ISD-POLAND.COM

I POSTANOWIENIA  OGÓLNE


1. Nabywanie wszelkich dóbr, towarów, sprzętu, narzędzi oraz usług zwanych dalej „produktami” przez ISD Hutę Częstochowa oraz przez ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k., zwanych dalej ISD, odbywać się może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów i Usług zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Zakupu. Ogólne Warunki Zakupu mogą być modyfikowane, zmieniane bądź niektóre z nich wyłączone od stosowania przez ISD w kierowanych przez niego do Dostawców zamówieniach lub umowach bądź załącznikach do zamówień/umów.

2. Dostawca będzie realizował każdorazowo dostawę towarów na podstawie pisemnego zamówienia od ISD lub obustronnie podpisanej umowy, w których będą podane szczegółowe warunki zawarcia  transakcji. W przypadku braku uszczegółowienia zapisów obowiązują Ogólne Warunki Zakupu.

3. Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia akceptacji warunków zamówienia drogą elektroniczną (fax, e-mail) lub pocztą poleconą, a w przypadku umowy jej podpisania.

4. Dostawca nie może scedować wykonania zamówienia /umowy na osoby trzecie bez zgody ISD.

5. Składane w serwisie ekonomicznym oferty sprzedaży towarów lub usług dotyczą tylko potrzeb asortymentowych ISD i są one bezpłatne.

6. We wszelkiej korespondencji i dokumentach dostawy (specyfikacja wysyłkowa, dokumenty WZ, faktura) Dostawca ma obowiązek przywołać numer zamówienia.

7. Jakakolwiek zmiana treści zamówienia lub umowy jest możliwa jedynie w przypadku zaakceptowania jej przez obie strony.

II CENA

1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami traktowane są jako wiążące ceny określone w zamówieniu/umowie ISD zaakceptowanym przez Dostawcę.

2. Każda z faktur Dostawcy musi operować cenami, które są tożsame z uwidocznionymi cenami na zamówieniu/umowie. Faktury z cenami określonymi w inny sposób nie będą przez ISD przyjmowane, chyba że ISD wyrazi na to zgodę na piśmie i przekaże ją Dostawcy jako załącznik do uprzedniego zamówienia bądź umowy.

III DOSTAWY

1. Zamówione „produkty” dostarczone być muszą w sposób zgodny z postanowieniami warunków szczególnych określonych w zamówieniu/umowie ISD, mają być wolne od wad jawnych i ukrytych, spełniać wymogi jakościowe, a także musi być do nich dołączony dokument dostawy. Dokument ten zawierać powinien kompletny numer i datę zamówienia/umowy ISD oraz określenie asortymentu i ilości dostarczonych „produktów”.

2. Terminy umowne
   a) Terminy dostaw „produktów” lub zrealizowania usług wynikające z zamówienia/umowy ISD są absolutnie wiążące. Terminy te oznaczają:


    b) W przypadku braku dostawy „produktów” lub usług zgodnie z przyjętym zamówieniem/umową i jednoczesnym braku przekazania informacji o zaistniałym opóźnieniu ISD, ISD przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia/umowy bez żadnego odszkodowania na rzecz Dostawcy. Decyzja tego rodzaju przekazana zostanie przez ISD Dostawcy w formie pisemnej i wywoływać będzie skutek natychmiastowy.

3. Przyjmuje się, że zamówienie/umowa zostało wykonane po pozytywnym odbiorze „produktów” przy odbiorze (ilościowym i jakościowym) w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę dotyczących danego towaru atestów materiałowych, kart gwarancyjnych lub innych dokumentów wyspecyfikowanych co do rodzaju i terminów ich dostarczenia w zamówieniu/umowie ISD.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ  DOSTAWCY

1. W ramach wzajemnych kontaktów i odniesień handlowych ISD traktuje Dostawcę jako jednostkę specjalistyczną, w pełni przygotowaną do realizacji celów i zadań wynikających z podpisanego zamówienia oraz zawartej umowy. Występując w powyższej roli Dostawca odpowiada względem ISD za wszelkie wady, w tym ukryte dostarczanych przez siebie „produktów” lub świadczonych usług.

2. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty przekazane Dostawcy przez ISD w celu wykonania zamówienia/umowy wykorzystywać on może tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez zgody ISD jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że „produkty” sprzedane ISD są sprawdzone i tak wytworzone, że nadają się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zamówienia/umowy ISD.

4. Dostawca potwierdza, że „produkty” te spełniają wymagane przez ISD wymogi bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim specyfikacjom i normom określonym w zamówieniu/umowie ISD, jak też są dopuszczone do obrotu na obszarze gdzie mają być zastosowane.

5. Za nie zastosowanie się do powyższych postanowień Dostawca ponosi wobec ISD pełną odpowiedzialność.

V ODBIÓR

1. Produkty
Nabywca dokona kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych „produktów”, jak też ich przyjęcia lub odmowy przyjęcia bez zbędnej zwłoki. O fakcie nie przyjęcia „produktów” z wskazaniem przyczyn, ISD powiadamia Dostawcę w możliwie najkrótszym czasie. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o odmowie przyjęcia „produktu” Dostawca ustosunkuje się do decyzji ISD. „Produkty” nie przyjęte przez ISD, o ile strony nie postanowią inaczej zostaną w terminie 8 dni od daty odmowy ich przyjęcia przez ISD odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone „produkty” wolne od jakichkolwiek wad. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Dostawca.

2. Usługi
Po zakończeniu wykonywania usługi ISD dokona ich odbioru poprzez złożenie podpisu na protokole zdawczo odbiorczym Dostawcy, którego kopię zatrzyma dla siebie.
Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki jak też niezgodności z zamówieniem ISD, które zostaną stwierdzone w trakcie odbioru usług w terminie wyznaczonym przez ISD. Nabywca zobowiązany jest przystąpić do odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do przekazania robót przez Dostawcę.

VI PŁATNOŚCI

1. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT. Ponadto muszą być wystawione w 2 egzemplarzach, zawierać numer i datę zamówienia ISD oraz datę nadania towaru. W zależności od ustaleń na zamówieniu lub umowie do faktur dołączone być muszą także dokumenty zawierające nazwę i adres przewoźnika.

2. Płatności z faktur następować będą zgodnie z warunkami płatności określonymi w warunkach szczególnych na zamówieniu/umowie.

VII OCHRONA  WŁASNOŚCI

Dostawca zapewnia i gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego produktów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych ISD wskutek naruszenia tych praw.
 
VIII ANULOWANIE  ZAMÓWIENIA

1. ISD ma prawo anulować złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:
    a) Zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności.
    b)  W przypadku dokonania przez Dostawcę podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia
    c) W przypadkach nie wywiązania się przez Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z szczególnych warunków określonych w zamówieniu/umowie bądź Ogólnych Warunków Zakupu.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ISD

ISD nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu jeżeli jest to następstwem przyczyny niezależnej, o ile nie był w stanie jej zapobiec.

X WYKLUCZENIE  CESJI

Dostawca nie będzie mógł zbyć przysługujących mu praw i obowiązków z tytułu sprzedaży produktów i usług na warunkach wynikających z zamówienia/umowy ISD i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu bez uprzedniej pisemnej zgody ISD.

XI POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu dokonywane być mogą pocztą elektroniczną,  faxem lub listem poleconym i będą uważane za dokonane z datą potwierdzenia ich otrzymania przez adresata.
 
XII ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. Każde zamówienie zakupu czy umowa  lub czynność prawna dokonana pomiędzy Dostawcą, ISD w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu podlega prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory wynikłe z zakupu produktów lub usług rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla miejsca siedziby Strony pozywającej.

 Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.