ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa
tel. +48 22 483 08 88
fax. +48 22 486 08 78

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU EKONOMICZNEGO WWW.ISD-POLAND.COM

ZASADY OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisów zamieszczonych na stronach www.isd-poland.com oraz składania ofert w serwisie ekonomicznym. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisów, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

2. Właścicielem serwisu ekonomicznego jest przez ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-627), ul. Naruszewicza 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268944, zwana dalej Spółką.

3. Użytkownikami mogą być Podmioty posiadające osobowość prawną, działające na podstawie wpisu do KRS lub prowadzące działalność gospodarczą.

4. Użytkownicy w celu Rejestracji powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: nazwy firmy, nr NIP. REGON, KRS, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 
5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik zostaje wpisany do Centralnej Bazy Dany Serwisu Ekonomicznego ISD.

6. Z uwagi na charakter Serwisu zabrania się Użytkownikom kopiowania lub powielania treści ofert zakupu lub ich elementów umieszczonych w serwisie (w szczególności specyfikacji jakościowych oraz innych załączników zamieszczanych przy prezentacji oferty), a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody ISD wyrażonej na piśmie.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt. 6 przez Użytkowników , ISD celem ochrony interesu podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego dochodzenia swoich praw.

8. W procesie składania ofert sprzedaży zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiej oferty z Serwisu ekonomicznego bez konieczności informowania o tym Użytkownika składającego ofertę.

9. Umieszczając ofertę sprzedaży na łamach serwisu Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danej oferty była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także  normami moralno – etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwis ISD.

10. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywane i przetwarzane wszystkich danych tylko przez ISD.

11. W przypadku zaakceptowania złożonej oferty przez ISD i zawarcia z Użytkownikiem na jej podstawie stosownej Umowy lub złożenia przez ISD zamówienia zakupu, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę/zamówienie, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danej ofercie, zgodnie z jej treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Jeżeli w procesie korzystania z Serwisu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ISD o zmianach mailem na adres logowanie@isd-poland.com.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Użytkownik umieszczający daną ofertę sprzedaży ponosi wszelką odpowiedzialność za jej szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość oraz rzetelność jej treści.

2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania ofert przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi.
 
PROCEDURA ZAMIESZCZANIA OFERT SPRZEDAŻY

Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził swoją ofertę sprzedaży na stronie Serwisu Ekonomicznego należy wybrać z dostępnej listy kategorię , w której ma zostać złożona oferta, następnie zaakceptować „REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU EKONOMICZNEGO” i uzupełnić wymagane pola. Szczegółowe kroki opisano poniżej.
 
1. wybór odpowiedniego działu/kategorii i podrubryki działu/podkategorii, w którym Użytkownik chce umieścić ofertę;
2. akceptacja regulaminu;
3. uzupełnienie danych o firmie;
4. złożenie i potwierdzenie oferty

Do ustalenia kiedy dostaje e-maila weryfikacyjnego 1. po złożeniu oferty. 2. po wpisaniu danych firmy celem rejestracji.

INFORMACJE DODATKOWE

 
1. O akceptacji oferty sprzedaży Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, faksem lub listem poleconym.
 
2. Za akceptację oferty uznaje się przekazanie przez ISD pisemnej informacji (e-mailem, faksem lub listem poleconym) Użytkownikowi składającemu ofertę z określeniem warunków na jakich zostanie dokonany zakup towarów/materiałów – forma umowy lub zamówienia.Wszystkie załączniki zapisane są w formacie PDF. Pliki odczytać można za pomocą programu Adobe Acrobat Reader. Pobierz bezpłatnie program ze strony producenta kliknij tutaj.